Vasemmistoliiton vaalitavoitteet selkokielellä

ME ELVYTÄMME

Avaa vaalitavoitteet pdf-tiedostona klikkaamalla tästä >>

Eduskuntavaalit ovat
neljän vuoden välein pidettävät vaalit,
joissa valitaan 200 kansanedustajaa
eri puolilta maata ja eri puolueista.
Vasemmistoliiton kansanedustajat
haluavat toteuttaa eduskunnassa
seuraavia tavoitteita:

Me vähennämme työttömyyden
puoleen nykyisestä elvyttämällä,
eli varaamme lisää rahaa valtion ja kuntien
parannusta tarvitseviin asioihin
koko Suomen alueella.

Kohdistamme vuosittain rahaa sellaisiin toimintoihin, jotka
–    luovat uusia työpaikkoja
–    parantavat omistamiemme rakennusten ja teiden kuntoa
–    mahdollistavat edullisen asumisen ja työssäkäynnin
–    vähentävät ihmisten välistä epätasa-arvoa
Nämä toiminnot maksavat itsensä takaisin,
kun ihmisillä on töitä, joista he maksavat veroja.
Heille ei enää tarvitse maksaa työttömyyskorvauksia,
ja heillä on varaa ostaa palveluja ja tavaroita
suomalaisilta yrityksiltä.

~

Me edistämme kestävää energiaa

Haluamme tehdä Suomesta
maailman parhaan maan energia-asioissa.
Suosimme kestävää ja hajautettua energiantuotantoa,
joka tarkoittaa sitä,
että sähköä ja lämpöä tuotetaan
monessa paikassa
pienillä voimanlähteillä
ja uusiutuvilla energiamuodoilla.
Uusiutuvia enrgiamuotoja ovat esimerkiksi
maalämmön kerääminen,
aurinkovoima ja tuulienergia.
Edistämme uutta teknologiaa,
jonka avulla energiaa voidaan varastoida paremmin.

Haluamme, että bioenergian,
kuten puuhakkeen käyttö polttoaineena
yleistyy, koska se työllistää Suomessa
ja on ympäristöystävällistä.

Koko Suomen on oltava hiilineutraali
vuoteen 2050 mennessä.
Se tarkoittaa, että Suomessa ilmakehään pääsisi
vain sen verran hiilidioksidipäästöjä
kuin mitä Suomen kaikki hiilinielut eli metsät
pystyvät sitomaan itseensä.
Suomen pitää siis luvata
vähentää päästöjä riittävästi.

~

Me pienennämme tuloeroja

Pienet tuloerot ovat hyvä asia.

Ihmiset saavat tuloja
joko tekemällä työtä
tai saamalla pääomatuloja
omaisuuden perusteella.
Nyt omaisuuden perusteella saatavia tuloja
verotetaan vähemmän kuin ansiotuloja,
joita saa työtä tekemällä.

Vasemmiston mielestä tulojen verotus
pitää ratkaista niin,
että ensin kaikki tulot lasketaan yhteen.
Mitä enemmän tuloja on,
suhteellisesti enemmän veroja maksetaan.
Jos ansaitsee vuodessa alle 10 000 euroa,
ei siitä perittäisi veroa ollenkaan.
Varallisuusvero eli suurten omaisuuksien verotus
tulee ottaa uudelleen käyttöön.

Köyhyyttä pitää vähentää järjestämällä niin,
että eläkeläisillä, työttömillä ja opiskelijoilla
olisi vähintään 800 euron tulot kuukaudessa.
Nykyään ihmisille maksetaan monenlaisia tukia,
jos he elävät sellaisessa elämäntilanteessa,
jossa heidän toimeentulonsa on heikompi.
Kaikki monimutkaiset tuet
pitää tulevaisuudessa korvata
yhdellä perustulolla.

~

Me palautamme verotulot takaisin Suomeen

Monet ihmiset ja yhtiöt
eivät maksa Suomeen kaikkia veroja,
jotka kuuluisi maksaa.
Harmaa talous ja veronkierto
tarkoittavat sitä, että yritys ei maksa
veroja toiminnasta, joka olisi verotettavaa.
Verosuunnittelun avulla
veronalaisia tuloja on siirretty
sellaisiin maihin, joissa on pienempi verotus
kuin Suomessa.
Silti yhteiskunnan tuki
haetaan Suomesta.

Veroparatiisit ovat maita,
joissa on alhainen vero
tai ei veroja lainkaan.
Niissä maissa pankit
eivät anna tietoja rahaliikenteestä
eli noudattavat haitallista pankkisalaisuutta.

Vasemmistoliitto haluaa että Euroopan Unionissa
veroparatiisit suljetaan
ja kansainväliset verovuodot tukitaan.
Tähän päästään,
kun kaikki omistaminen on julkista
ja valtiot vaihtavat verotietoja.
Maakohtainen kirjanpito ja rahoitusmarkkinavero
on otettava käyttöön.
Päättäjien täytyy myös
varata talousarviossa rahaa siihen,
että torjuntakeinot voidaan toteuttaa.

~

Me turvaamme arjen palvelut

Vasemmiston mielestä julkiset terveyspalvelut
ovat edellytys tasa-arvolle ja turvalliselle arjelle.
Laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut
pienentävät terveyseroja.

Vasemmistoliitto tukee perheitä.
Lapsella on subjektiivinen päivähoito-oikeus
eli oikeus varhaiskasvatukseen
vanhempien elämäntilanteesta riippumatta.
Lastensuojeluun ja
mielenterveyspalvelujen avohoitoon
tulee osoittaa lisää rahaa ja henkilökuntaa.
Omaishoitajia pitää tukea enemmän.

Vanhusten palveluja tulee parantaa,
jotta vanhukset kokisivat olevansa arvokkaita.
Vasemmistoliitto vaatii, että laissa määritellään
henkilöstön vähimmäismäärä
hoidettavaa vanhusta kohden.

Kaiken varhaiskasvatuksen,
opetuksen ja koulutuksen
laatu ja saatavuus on turvattava koko maassa.
Peruskoulun jälkeisen koulutuksen
on oltava opiskelijalle ilmaista.
Opintotuki tulee maksaa ennemmin opintorahana
kuin opiskelijan ottamana lainana.

~

Me parannamme työn tekemisen ehtoja

Emme suostu siihen,
että työehtoja ei noudateta.

Vasemmistoliitto kieltäisi nollatuntisopimukset.
Nollatuntisopimus tarkoittaa työsopimusta,
jossa ei ole määritelty tuntityömäärää
tai pohjapalkkaa tietyltä ajalta.
Tämän takia työntekijä ei voi arvioida
tulevia ansioitaan etukäteen,
vaan ne toteutuvat täysin
työnantajan määräämien työvuorojen mukaan.

Vasemmistoliiton mielestä osa-aikatyötä
voisi tehdä vain perustellusta syystä.
Pätkä-, osa-aikaisessa ja keikkatöissä oleville
pitää maksaa olosuhdelisää.
Vuokratyöntekijöiden pitäisi saada takuupalkkaa.
Niin kuin palkkatyössä olevilla
myös itsensä työllistävillä tulee olla edustaja,
kun neuvotellaan työehdoista ja korvauksista.

Pienyrittäjien, yksinyrittäjien ja freelancereiden
sosiaaliturvaa tulee parantaa.
Sosiaaliturvan tulee mahdollistaa muutokset
työntekijästä yrittäjäksi tai toisinpäin.

Arvonlisävero on yrityksien maksama vero
siitä, kun ne tekevät kauppaa.
Arvonlisäveron alarajaa on nostettava niin,
että veroja tarvitsee maksaa vasta sitten,
kun yritys tekee liiketuloa 25 000 euroa vuodessa.
Ensimmäisen työntekijän palkkaamista
tulee helpottaa.

Haluamme lopettaa kaiken syrjinnän
ja sukupuolten välisen palkkaeron.
Parannamme työn ja perhe-elämän yhteensovittamista.
Tasa-arvoa parannetaan jakamalla vanhempainvapaa
molemmille vanhemmille 6+6+6 -mallin mukaisesti.
Mallin mukaan molemmat vanhemmat
käyttävät vapaata lapsen hoitoon
kuuden kuukauden ajan,
ja kolmas kuuden kuukauden jakso
on jomman kumman vanhemman käytettävissä.

~

Me rakennamme rauhaa ja turvallisuutta

Suomi ei saa liittyä sotilasliittoihin.
Nato-jäsenyys rajoittaa Suomen omaa päätösvaltaa
turvallisuus- ja puolustusasioissa.
Se voi myös heikentää Suomen mahdollisuuksia
toimia itse rauhan rakentajana muiden maiden välillä.

Me emme hyväksy rasismia eli rotusortoa.
Kaikilla Suomessa asuvilla ihmisillä
on oikeus tasa-arvoiseen kohteluun
riippumatta
–   ihonväristä,
–   kansallisuudesta,
–   sukupuolesta,
–   uskonnosta tai
–   seksuaalisesta suuntautumisesta.

~