VÄNSTERNS HUVUDMÅL I VALET 2015

VI STIMULERAR

Vi halverar arbetslösheten genom stimulansåtgärder. En satsning på några miljarder i året betalar sig själv tillbaka. Vi riktar in stimulansen på produktiva, sysselsättande och regionalt balanserade offentliga investeringar: vägar, räls, bostäder till skäligt pris, reparationer, välfärdstjänster, forskning och produktutveckling. Det här minskar reparations- och välfärdsskulden, ökar jämlikheten och likställdheten och skapar jobb i hela Finland, också inom den privata sektorn, vilket ökar statens skatteinkomster och minskar arbetslöshetsutgifterna.

~

VI BYGGER HÅLLBARA ENERGILÖSNINGAR

Vi gör Finland till en föregångare i fråga om energieffektivitet och produktion av förnybar energi. Vi främjar en hållbar och decentraliserad energiproduktion, dvs. jordvärme, sol- och vindenergi, energilagringsteknologi och miljövänlig bioenergi, som sysselsätter i hemlandet. Finland måste förbinda sig till en tillräcklig minskning av utsläppen och vara kolneutralt år 2050.

~

VI MINSKAR INKOMSTSKILLNADERNA

Vi slutar gynna de stora kapitalinkomsterna och beskattar alla inkomster enligt samma progressiva tabell. Små inkomstskillnader är en bra sak ur nationalekonomins synpunkt. Vi återinför förmögenhetsskatten. Inkomster under 10 000 euro om året ska inte beskattas. Vi minskar pensionärernas, de arbetslösas och de studerandes fattigdom, målet är att nivån på grundskyddet ska vara 800 euro. Riktningen ska vara från ett splittrat socialskydd mot tillräcklig basinkomst.

~

VI TÄPPER TILL SKATTELÄCKORNA

Den internationella skatesmitning som förmögna privatpersoner och storföretag ägnar sig åt skapar problem för välfärdsstatens finansiering. Att stänga skatteparadisen och täppa till de internationella skatteläckorna måste vara huvudmålet för Finlands EU-politik. Allt ägande ska vara offentligt och det automatiska utbytet av skatteuppgifter smidigt. Landsspecifierad företagsbokföring och finansmarknadsskatt måste tas i bruk. Vi reserverar tillräckligt med resurser för att bekämpa grå ekonomi och skattesmitning.

~

VI TRYGGAR DE OFFENTLIGA TJÄNSTERNA

Vi minskar hälsoskillnaderna med täckande social- och hälsovårdstjänster. Offentligt producerade tjänster är en förutsättning också för jämställdhet mellan könen och en trygg vardag för alla. Vi stöder familjer, ökar resurserna för öppenvården inom barnskyddet och mentalvården och stärker stödet för närståendevård. Genom att förbättra tjänsterna för äldre tryggar vi en värdig ålderdom för alla.

Vi kräver en bindande vårdardimensionering i äldreomsorgslagen och håller fast vid barnens subjektiva rätt till dagvård. I fråga om småbarnsfostran, grundskola, andra stadiets utbildning, högskolor och den fria bildningen måste kvaliteten och jämlikheten tryggas i hela Finland. Utbildningen måste vara avgiftsfri och studiestödet ska ha en större betoning på studiepenningen än nu.

~

VI FÖRBÄTTRAR ARBETSVILLKOREN

Vi går inte med på att arbetsvillkoren stadigt försämras. Vi driver på nollarbetsavtalsförbud, garantilön för anställda i bemanningsföretag och anställning i deltidsarbete endast av grundad orsak.  De som arbetar i snuttjobb, deltid eller frilansar ska ha rätt till ett miljötillägg. Vi ingriper i all slags diskriminering och åtgärdar löneskillnaderna mellan könen. Vi gör det lättare att kombinera arbete och familj och jämställdheten ökas genom att fördela föräldraledigheterna enligt 6+6+6-modellen.

Gränsen mellan anställningsförhållande och företagande måste göras klarare. Kollektiv förhandlingsrätt ska vara en möjlighet också för dem som sysselsätter sig själva, inte bara för löntagarna. Socialskyddet ska göra det möjligt att övergå från en arbetsform till en annan. Småföretagarnas, ensamföretagarnas och frilansarnas socialskydd måste förbättras och den nedre gränsen för redovisning av mervärdesskatt höjas till 25 000 euro. Anställningen av den första arbetstagaren ska underlättas.

~

VI BYGGER FRED OCH SÄKERHET

Finland bör hålla sig militärt alliansfritt. Ett Nato-medlemskap skulle försvaga Finlands säkerhet, självständiga beslutsmakt och möjligheterna att arbeta för att förstärka strukturerna för fred internationellt.

Vi godkänner inte rasism. Alla som bor i Finland är jämlika oberoende av hudfärg, nationalitet, kön, religion eller sexuell inriktning.

~