Vaalikärjet

ME ELVYTÄMME

Me puolitamme työttömyyden elvyttämällä. Miljardien vuosittainen elvytys maksaa itsensä takaisin. Suuntaamme elvytyksen tuottaviin ja työllistäviin julkisiin investointeihin alueellisesti tasapuolisesti: teihin, raiteisiin, kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon ja korjausrakentamiseen, hyvinvointipalveluihin, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tämä vähentää korjaus- ja hyvinvointivelkaa, lisää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja synnyttää työtä koko Suomeen myös yksityissektorille, jolloin valtion verotulot kasvavat ja työttömyysmenot pienenevät.

~

ME RAKENNAMME KESTÄVIÄ ENERGIARATKAISUJA

Me teemme Suomesta energiatehokkuuden ja uusiutuvan energiantuotannon edelläkävijän. Edistämme kestävää ja hajautettua energiantuotantoa, eli maalämpöä, aurinko- ja tuulienergiaa, energianvarastointiteknologiaa ja kotimaassa työllistävää ympäristöystävällistä bioenergiaa. Suomen on sitouduttava riittäviin päästövähennystavoitteisiin ja oltava hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

~

ME PIENENNÄMME TULOEROJA

Lopetamme suurten pääomatulojen suosimisen ja verotamme kaikkia tuloja yhtenäisellä progressiivisella taulukolla. Pienet tuloerot ovat kansantalouden kannalta hyvä asia. Palautamme varallisuusveron. Alle 10 000 euron tulojen on oltava verottomia. Vähennämme eläkeläisten, työttömien ja opiskelijoiden köyhyyttä, tavoitteena 800 euron perusturvan taso. Monen luukun sosiaaliturvasta on siirryttävä kohti riittävää perustuloa.

~

ME TUKIMME VEROVUODOT

Varakkaiden yksityishenkilöiden ja suurten yhtiöiden harjoittama kansainvälinen veronkierto on ongelma hyvinvointivaltioiden rahoitukselle. Me teemme veroparatiisien sulkemisesta ja kansainvälisten verovuotojen tukkimisesta Suomen EU-politiikan päätavoitteen. Kaikkien omistusten on oltava julkisia ja automaattisten verotietojen vaihdon sujuvaa. On otettava käyttöön maakohtainen kirjanpito ja rahoitusmarkkinavero. Harmaan talouden ja veronkierron torjuntaan varaamme riittävät resurssit.

~

ME TURVAAMME JULKISET PALVELUT

Me kavennamme terveyseroja kattavilla sosiaali- ja terveyspalveluilla. Julkisesti tuotetut palvelut ovat myös sukupuolten tasa-arvon ja kaikille turvallisen arjen edellytys. Tuemme perheitä, lisäämme lastensuojelun ja mielenterveyspalveluiden avohoidon resursseja sekä vahvistamme omaishoidontukea. Parantamalla vanhuspalveluja turvaamme arvokkaan vanhuuden kaikille. Vaadimme sitovan hoitajamitoituksen vanhuspalvelulakiin ja pidämme kiinni lapsen subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta. Varhaiskasvatuksen, peruskoulun, toisen asteen koulutuksen, korkeakoulujen sekä vapaan sivistystyön laatu ja tasa-arvo on turvattava koko Suomessa. Koulutuksen on oltava maksutonta ja opintotuesta tehtävä nykyistä opintorahapainotteisempaa.

~

ME PARANNAMME TYÖN TEKEMISEN EHTOJA

Emme suostu työehtojen polkemiseen.  Me ajamme nollasopimusten kieltoa, vuokratyöntekijöiden takuupalkkaa ja osa-aikatyön teettämistä vain perustellusta syystä.  Pätkä-, osa-aika ja keikkatöitä tekeville on maksettava olosuhdelisää. Me puutumme kaikkeen syrjintään ja puramme sukupuolten välisen palkkaeron. Me parannamme työn ja perheen yhteensovittamista ja tasa-arvoa lisätään jakamalla vanhempainvapaat 6+6+6-mallin mukaisesti. Työsuhteen ja yrittäjyyden välistä rajaa on selkeytettävä. Kollektiivinen neuvotteluoikeus on mahdollistettava palkansaajien lisäksi myös itsensä työllistäjille. Sosiaaliturvan on mahdollistettava siirtymät työnteon muodosta toiseen. Pienyrittäjien, yksinyrittäjien ja freelancereiden sosiaaliturvaa on parannettava ja arvonlisäveron alarajan tilitysrajaa nostettava 25 000 euroon. Ensimmäisen työntekijän palkkaamista on helpotettava.

~

ME RAKENNAMME RAUHAA JA TURVALLISUUTTA

Suomen tulee pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana. Nato-jäsenyys heikentäisi Suomen turvallisuutta, itsenäistä päätösvaltaa sekä mahdollisuuksia toimia kansainvälisen rauhan rakenteiden vahvistamiseksi.

Me emme hyväksy rasismia. Kaikki Suomessa asuvat ihmiset ovat tasa-arvoisia riippumatta heidän ihonväristään, kansallisuudestaan, sukupuolesta, uskonnosta tai seksuaalisesta suuntautumisestaan.

~